TURAB,ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇKA KURULUŞ AŞAMASINDA KALKINMA KURULU ÜYESİ OLDU

KALKINMA AJANSI 
Kalkınma ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir. 
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden toplam 100 temsilciden oluşan Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organıdır.

19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınma kurulu üyelerinin görevleri sona ermiştir.”