1. Bölüm - Kuruluş Hükümleri 

KURULUŞ

Madde 01

Derneğin Adı : TÜRK-ARAP ÜLKELERİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 

Derneğin Kısa Adı : TURAB. 

Derneğin Merkezi : MERSİN. 

Dernek Genel Kurul kararıyla gerekli gördüğünde, Dernekler Kanunu gereğince, başka yerlerde şubeler açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI

 

Madde 02

a) Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh söylevlerinin ruhu, ışığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ilkeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Arap ülkeleri arasındaki ticari, kültürel, sosyal yakınlaşmayı sağlamak,ve hali hazırda bulunan derin kardeşlik bağlarını güçlendirmeye katkıda bulunacak çalışmaları, kişiler, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte yada tek başına yürütmektir. 

 

DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK ETKİNLİKLER

 

Madde 03

a) Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevrelerine, ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak, 

b) Türk ve Arap ülkelerindeki iş ve sosyal kuruluşlarıyla ilişkiye girmek, üyelerine ticari olanaklar sağlamak, amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak, 

c) Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevreleri ve üyeleri arasındaki dostluğun, anlayış ve ortak çıkarlara dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak, 

d) Bilgi, öneri ve fikir alış verişiyle, Türk ve Arap ülkeleri iş çevrelerinin ortak iş yapmak, iş geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari bilinci geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak, 

e) Derneğin amacı doğrultusunda iş, sosyal, kültürel yaşamda düşünce ve hareket birliği yaratılması konusunda çalışmalar yapmak. 

f) Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü, Arap ekonomisindeki yerini geliştirmek için, dünya standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak. 

g) Türk ve Arap toplumlarının öncelikli ekonomik, kültürel, tarihsel ve sosyal konulardaki ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, özel ihtisas komisyonları oluşturmak, 

h) Türk ve Arap toplumlarını birbirlerine tanıtmak ve yakınlaştırmak için yazılı ve sözlü yayınlar, belgesel filmler hazırlamak ve yayınlamak. 

ı) Türk ve Arap toplumlarının sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, folklorik vb. değerlerini tanıtmak amacıyla konferans, panel, seminer, yarışma, şenlik, festival düzenlemek, sergiler açmak ve geceler düzenlemek, 

i) Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye’deki ticari, turizm ya da başka amaçlı gezilerinde veya Türkiye’de yerleşmesi durumunda, aynı şekilde Türk vatandaşlarının da Arap ülkelerine gitmesi durumunda uyum sağlanması, yardımcı olma, gözetme, özen gösterme, 

j) Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla, hem Türkiye’de hem de Arap ülkelerinde ticari, turistik, sosyal, kültürel turlar düzenlemek, 

k) Türkiye ve Arap ülkelerindeki üniversiteler arası eğitim, bilim, teknik ve benzeri konularda bilgi alışverişi, araştırma gibi etkinlikler yaptırmak, Türkiye’de yabancı dil kursları , Arap ülkelerinde ise Türkçe dil kursları teşvik etmek, düzenlemek, uygulamak ve yönetmek, 

l) Üyelerin sorunlarını belirleyerek,, üyeler arasındaki ekonomik ilişkileri, ticari dayanışmayı ve etkileşimi geliştirmek, bu amaçla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, her türlü fuarlara katılıp üyelerinin iş ilişkilerine girmelerini sağlayıp yabancı ülkelerde düzenlenen fuarları üyelerine bildirmek, gerekirse bunlara toplu olarak katılımı sağlamak, 

m) Dışişleri bakanlığının uygun görüşü alınmak,İçişleri bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar kurulunun izni alınmak suretiyle iki tarafta ve ticari merkezlerde büro veya temsilcilikler açmak, 

n) Görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, internet, gelişen bilişim teknolojileri gibi yayın araçlarından yararlanmak, iletişim organları ile yakın işbirliği içinde olmak, 

o) Benzer ilkeler doğrultusunda çalışan diğer derneklerle işbirliği yapmak, Arap ülkelerinde Türk-Arap işadamları, dostluk dernekleri açılmasını önermek, teşvik etmek, 

ö) Üyelerinin Arap ülkelerine serbestçe (vizesiz.) seyahat edebilmeleri için gerekli yerlerle girişimlerde bulunmak veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına konmuş olan vize uygulamasını kendi üyelerine uygulatmamak, 

p) Resmi kuruluşlar, odalar, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturmak, 

r) Amacına uygun etkinliklerle ilgili olarak gayri menkuller edinmek; ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde her nevi irtifak, şuf’a gibi ayni, kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ya da fek etmek, 

s) Yardım toplama kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alıp, vermek, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek, 

t) Derneğin amacına ve hizmet konularına ilişkin gerekli görülecek diğer çalışmaları yapmak. 

u) Yasal izinlerin alınması koşuluyla, üyelerin yararlanmasına yönelik, dernek amaçlarına ilişkin etkinliklerle, üyeler arasında birlik ve beraberliği geliştirici etkinliklerin kapsamlı yapılabileceği bir lokal açmak ve işletmek. 

v) Dernek maddi olanaklarına bağlı olarak yönetim kurulu kararıyla Eğitim yapan maddi durumu zayıf öğrencilere yardım edilmesi,burs verilmesi.