Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevrelerine, ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak,

 

Türk ve Arap ülkelerinde iş çevreleri ve üyeleri arasındaki dostluğun, anlayış ve ortak çıkarlara dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak,

 

Bilgi, öneri ve fikir alış verişiyle, Türk ve Arap ülkeleri iş çevrelerinin ortak iş yapmak, iş geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari bilinci geliştirerek işbirliğini sağlamak, 

 

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü, Türk-Arap ekonomisindeki yerini geliştirmek için, dünya standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak,

 

Türk ve Arap toplumlarının öncelikli ekonomik ve sosyal konulardaki ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, özel ihtisas komisyonları oluşturmak,

 

Türk-Arap ülkeleri vatandaşlarının Türkiye’deki ticari, turizm ya da başka amaçlı gezilerinde veya Türkiye’de yerleşmeleri durumunda, aynı şekilde Türk vatandaşlarının Arap ülkelerine gitmesi durumunda uyum sağlanmasına, yardımcı olunmasına gereken özeni göstermek,

 

Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla, hem Türkiye’de hem de Arap ülkelerinde ticari ve kültürel turlar düzenlemek,

 

Türkiye ve Arap ülkelerindeki üniversiteler arası eğitim, bilim, teknik ve benzeri konularda bilgi alışverişi, araştırma gibi etkinlikler yaptırmak,

 

Üyelerin sorunlarını belirleyerek,, üyeler arasındaki ekonomik ilişkileri, ticari dayanışmayı ve etkileşimi geliştirmek, bu amaçla ticari ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

 

Gerekli izin ve onayları almak suretiyle Türk ve Arap ülkelerinde TURAB büro veya temsilciliklerini açmak,

 

Görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, internet, gelişen bilişim teknolojileri gibi yayın araçlarından yararlanmak, iletişim organları ile yakın işbirliği içinde olmak,

 

Benzer ilkeler doğrultusunda çalışan diğer derneklerle işbirliği yapmak,

 

Türk ve Arap ülkelerinde Türk-Arap işadamları, dostluk dernekleri açılmasını önermek, teşvik etmek,

 

Resmi kuruluşlar, odalar, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturmak.